s
NY.gov Portal State Agency Listing Search all of NY.gov
Komisé Michael F. Hogan, Ph.D.
Andrew M. Cuomo, Gouvéné

Resous

Kisa sante mantal ye?

Sante mantal se fason nou panse, santi, ak aji pandan nap jere lavi a. An plis, li ede detèmine kijan nou jere estrès, konekte ak lòt moun ak pran desizyon. Menm jan ak sante fizik, sante mantal enpòtan nan tout etap lavi a, kòmanse nan laj timoun piti rive nan laj jenn moun jiska laj granmoun.

Tout moun konn enkyete, gen kè sote, santi yo tris oswa estrese kèk fwa. Men ak yon maladi mantal, santiman sa yo pa janm ale epi yo ase sevè pou deranje fason moun ap viv chak jou. Li kapab rann li difisil pou kreye ak kenbe zanmi, kenbe yon travay oswa jwi lavi.

Gen anpil moun ki soufri maladi mantal - yo afekte anviwon youn nan chak senk fanmi Ozetazini. Se pa fòt ou si w gen youn nan yo. Maladi sa yo -depresyon, laperèz pou yon seri bagay, twoub bipolè, eskizofreni ak plizyè lòt toujou - se vrè maladi ou pa ka annik swete oswa lapriyè yo disparèt. Chans pou nou, anpil fwa yo ka trete. Medikaman ak terapi kapab amelyore vi pifò moun ki soufri maladi mantal.

Si ou gen yon Kriz nan moman an 1(800) 273-TALK (8255)