s
NY.gov Portal State Agency Listing Search all of NY.gov
Komisé Michael F. Hogan, Ph.D.
Andrew M. Cuomo, Gouvéné

Avi Sou Responsabilite

Biwo Sante Mantal [Office of Mental Health ("OMH")] Eta Nouyòk la bay aksè nan resous ak lòt enfòmasyon sou sitwèb sa a kòm yon sèvis piblik. Menm si OMH fè anpil efò pou pibliye enfòmasyon ki ajou, konplè ak egzakt, li pa garanti enfòmasyon an ap toujou ajou, konplè ak egzakt. Tout enfòmasyon kapab chanje nenpòt lè san nou pa avèti sa. Depi ou itilize sit sa a, sa vle di ou aksepte tout kondisyon jeneral yo nou ekri la a.

OMH pa aksepte okenn responsabilite pou okenn erè oswa bagay li bliye mete sou sitwèb lepi li pa di oswa garanti enfòmasyon yo ki la a apwopriye pou okenn rezon. Nou prezante tout enfòmasyon oswa dokiman yo la a "jan yo ye a", san nou pa fè okenn garanti. OMH pa aksepte okenn responsabilite pou okenn erè, bagay li bliye mete, oswa  diferans ki gen ant vèsyon elektwonik ak vèsyon enprime dokiman yo. OMH renonse tout garanti ak kondisyon, swa dirèk oswa endirèk, parapò ak enfòmasyon an, tankou tout garanti ak kondisyon dirèk sou valè komèsyal, kapasite li pou yon travay an patikilye, tit epi tou li pa garanti  pa gen moun k ap vyole lwa a. OMH pap responsab pou okenn dega espesyal, endirèk oswa konsekans oswa okenn dega ki rive yon moun paske li te itilize, mete an aplikasyon, oswa swiv yon enfòmasyon ki disponib sou sit sa a.

Amwenske yon lòt bagay note sou yon dokiman, fichye, paj wèb, oswa lòt bagay an patikilye, OMH bay pèmisyon pou repwodwi ak distribye tout enfòmasyon ki disponib sou sitwèb la depi se pa pou zafè komèsyal epi yo pa chanje sa ki nan dokiman an epi yo note OMH se sous la.

OMH bay lyen sou lòt sitwèb lòt konpayi ap jere pou ede piblik la. Nou pran anpil prekosyon pou chwazi sèlman sitwèb ki apwopriye ak òganizasyon ki gen bon repitasyon k ap jere yo. Sepandan, menm si nou mete lyen sa yo, sa pa vle di OMH soutni, afilye oswa responsab sitwèb sa yo. Sitwèb sa yo pa sou kontwòl OMH epi OMH pa responsab pou enfòmasyon oswa opinyon ki eksprime sou sit sa yo. Konekte sou sit sa yo ak pwòp risk ou. Si w ta gen nenpòt enkyetid sou lyen sa yo se administratè pa yo pou w kontakte.

Piga okenn moun k ap itilize sit la koupe oswa deranje operasyon sit sa a ni limite oswa anpeche okenn moun itilize sit la. Nou entèdi moun eseye telechaje enfòmasyon sou sit la oswa chanje enfòmasyon sou sit la oswa koupe oswa deranje sit la. Yon moun ki ta fè zak sa a kapab gen penalite sivil ak kriminèl daprè lwa Federal ak oswa lwa eta a.

Se lwa Eta Nouyòk ki dirije nenpòt pwoblèm nan avi sou responsabilite sa a epi/ak fason pou itilize sitwèb OMH la.