s
NY.gov Portal State Agency Listing Search all of NY.gov
Komisé Michael F. Hogan, Ph.D.
Andrew M. Cuomo, Gouvéné

Regleman Sou Vi Prive Entènèt

I. Entwodiksyon

Mèsi dèske w vizite sitwèb Biwo Sante Mantal Eta Nouyòk [The New York State Office of Mental Health  (NYSOMH)]. Sitwèb sa a te kreye pou rann li pi fasil ak pi efikas pou moun ak biznis kapab antre an kontak ak nou. NYSOMH rekonèt li enpòtan pou moun ak biznis yo konnen byen nou pwoteje vi prive yo lè yo vizite sitwèb nou an.

Menm jan ak dispozisyon yo ki nan Lwa Sou Sekirite ak Vi Prive Sou Entènèt la, Lwa Sou Libète Enfòmasyon, ak Lwa Sou Pwoteksyon Vi Prive Pèsonèl la, regleman sa a dekri prensip nou nan zafè vi prive parapò ak enfòmasyon nou kolekte sou sitwèb sa a. Regleman sa a dekri ki enfòmasyon nou kolekte ak fason nou itilize enfòmasyon sa yo. Paske regleman vi prive sa a gen pou wè sèlman ak sitwèb sa a, ou dwe egzaminen regleman vi prive nenpòt lòt sitwèb, tankou lòt sitwèb ajans eta ou aksede nan sitwèb sa a.

Pou rezon regleman sa a, "enfòmasyon pèsonèl" siyifi nenpòt enfòmasyon konsènan yon moun, yo ka itilize non, nimewo, senbòl, mak, oswa lòt bagay pou idantifye moun sa a. NYSOMH p ap kolekte okenn enfòmasyon sou ou amwenske ou te bay enfòmasyon an ak volonte ou daprè yon imèl ou te voye oswa yon tranzaksyon ou te inisye anliy, tankou yon sondaj, enskripsyon, oswa fòm kòmand.

II. Enfòmasyon Nou kolekte Otomatikman Lè w Vizite Sitwèb Sa a

Lè w vizite sitwèb sa a,  NYSOMH kolekte enfòmasyon sa yo sou ou otomatikman epi li konsève yo:

(i) Adrès Entènèt kliyan an. Adrès Entènèt oswa adrès Pwotokòl Entènèt moun k ap mande aksè sou sitwèb ajans leta a.

(ii) Tèt  HTTP  ( "ajan itilizatè.") Enfòmasyon ajan itilizatè a gen ladan kalite navigatè a, vèsyon li, ak sou ki sistèm navigatè a ap opere.

(iii) Tèt HTTP header, "referan." Referan an espesifye nan ki paj wèb moun nan te soti pou aksede paj wèb li ye a.

(iv) Dat sistèm nan. Dat ak lè moun nan te fè demann nan.

(v) Demann konplè. Demann nan moun nan te fè a menm.

(vi) Eta. Kòd eta sèvè a te retounen bay moun nan.

(vii) Longè kontni a. Longè kontni a, daprè bit, nan nenpòt dokiman yo voye bay moun k ap itilize sit la.

(viii) Metòd. Metòd moun k ap itilize sit la te itilize pou fè demann nan.

(ix) Idantifyan Resous Inivèsèl (URI). Kote yon resous ye sou sèvè a.

(x) Chèn demann URI a. Nenpòt bagay ki vini apre pwen entèwogasyon nan yon URI.

(xi) Pwotokòl. Pwotokòl transpò a ak vèsyon ki itilize a.

Okenn nan enfòmasyon yo nou sot mansyone la a konsidere enfòmasyon pèsonèl.

Nou itilize enfòmasyon nou kolekte otomatikman yo pou amelyore sa ki nan sit sa a ak pou ede NYSOMH konprann kijan vizitè yo itilize sitwèb la. Nou kolekte enfòmasyon sa a pou fè analiz estatistik, pou detèmine ki enfòmasyon enterese vizitè nou yo plis ak sa ki enterese yo mwens, ak pou amelyore materyèl yo ki sou sitwèb la. Nou pa kolekte enfòmasyon pou rezon piblisite komèsyal epi NYSOMH pa otorize pou vann oswa pataje enfòmasyon yo kolekte sou sitwèb la pou rezon piblisite komèsyal.

III. "Cookie"

Yon "Cookie" se jis fichye tèks byen senp ki nan navigatè ou a pou pèmèt distenge vizitè sit la. Se yon nòm pou plizyè sitwèb Entènèt itilize "cookie". Pou sèvi ou pi byen, nou itilize "cookie tanporè" pou amelyore oswa pèsonalize vizit ou sou sit sa a. "Cookie" tanporè yo kapab kreye otomatikman sou aparèy ou itilize pou monte sou sitwèb ajans leta a. "Cookie" tanporè s a yo pa gen enfòmasyon pèsonèl epi yo pa mete vi prive oswa sekirite ou an danje. Nou kapab itilize "cookie" pou konsève enfòmasyon ki idantifye aparèy ou itilize pou monte sou sitwèb nou an. Yon "cookie" tanporè efase pandan operasyon navigatè ou a oswa lè navigatè ou a fèmen.

Si w vle, ou kapab enskri pou pèsonalize sitwèb sa a epi pèmèt nou konsève yon "cookie pèsistan" sou disk òdinatè ou a. "Cookie" pèsistan sa a pral pèmèt sitwèb la rekonèt ou lè w vizite li ankò epi pèsonalize enfòmasyon ki prezante a daprè bezwen ak enterè pa ou. Se sèlman ak pèmisyon ou NYSOMH itilize "cookie "pèsistan.

Lojisyèl ak materyèl ou itilize pou monte sou sitwèb la pral pèmèt ou refize nouvo "cookie" oswa efase "cookie" ki egziste deja. Lè w refize oswa efase "cookie" sa yo ou kapab pa jwenn tout avantaj sitwèb sa a ofri.

IV. Enfòmasyon Ki Kolekte Lè w Voye Imèl bay Sitwèb sa a oswa Inisye Yon Tranzaksyon Anliy

Pandan w ap itilize sitwèb sa a ou kapab voye yon imèl bay NYSOMH. Nou pral kolekte adrès imèl ou ak sa ki nan mesaj ou a. Enfòmasyon nou kolekte pa sèlman mo, yo kapab son, videyo, ak foto ki nan mesaj la. Nou pral itilize adrès imèl ou ak enfòmasyon ki nan mesaj ou a pou reponn ou, pou abòde pwoblèm ou idantifye yo, pou amelyore sitwèb sa a, oswa pou voye mesaj ou a bay yon lòt ajans eta pou pran aksyon ki apwopriye a. Nou pa pral pran adrès imèl ou pou regle zafè komèsyal epi nou pa gen otorizasyon pou vann oswa pataje adrès imèl ou pou zafè komèsyal.

Pandan vizit ou sou sitwèb sa a ou kapab inisye yon tranzaksyon tankou yon sondaj, enskripsyon, oswa fòm pou fè yon kòmand. NYSOMH pral itilize enfòmasyon, tankou enfòmasyon pèsonèl, ou te bay ak volonte ou pandan tranzaksyon an, pou nou ka opere pwogram nou yo, ki kapab bay machandiz, sèvis, ak enfòmasyon. Nou kapab pataje enfòmasyon NYSOMH kolekte yo si nou twouve li rezonab daprè nati ak kondisyon tranzaksyon an parapò ak enfòmasyon ou te soumèt la.

NYSOMH pa kolekte enfòmasyon nan men timoun oswa kreye pwofil pou timoun sou sit sa a si l konnen se timoun yo ye. Sepandan, nou avèti vizitè yo nou pral trete enfòmasyon nou te kolekte nan yon imèl ou te voye tankou yon bagay yon majè te voye, epi amwenske lalwa anpeche pou moun gen aksè sou li, yo kapab bay piblik la aksè sou li. NYSOMH ankouraje paran ak pwofesè pou yo patisipe nan aktivite timoun sou Entènèt epi gide timoun yo nenpòt lè yo mande yo pou bay enfòmasyon pèsonèl.

V. Enfòmasyon ak Chwa

Jan nou te di talè a, NYSOMH p ap kolekte okenn enfòmasyon sou ou pandan w ap vizite sitwèb sa a amwenske ou te bay enfòmasyon an ak volonte ou daprè yon imèl ou te voye oswa yon tranzaksyon ou te inisye anliy, tankou yon sondaj, enskripsyon, oswa fòm kòmand. Ou kapab chwazi pou w pa voye yon imèl pou nou, reponn yon sondaj, oswa ranpli yon fòm kòmand. Pandan chwa pou w pa patisipe nan aktivite sa yo kapab limite kapasite w pou w resevwa sèvis oswa pwodwi an patikilye sou sit sa a, li pa pral anpeche w mande nou sèvis oswa pwodwi pa lòt mwayen epi nòmalman li pap gen yon konsekans sou kapasite w pwofite sou lòt opsyon sitwèb la ofri tankou navige oswa telechaje enfòmasyon ki disponib pou piblik la.

VI. Piblikasyon Enfòmasyon Nou kolekte Sou Sitwèb Sa a

Fason nou kolekte enfòmasyon sou sitwèb sa a ak fason nou pibliye enfòmasyon sa a depann sou dispozisyon yo ki nan Lwa Sou Sekirite ak Vi Prive Sou Entènèt la. NYSOMH pral sèlman kolekte enfòmasyon pèsonèl sou sitwèb sa a oswa pibliye enfòmasyon sou sitwèb sa a si vizitè a te dakò pou nou kolekte oswa pataje enfòmasyon pèsonèl li. Lè yon vizitè dakò pou li bay NYSOMH enfòmasyon pèsonèl li, kit yo mande li ou pa, sa reprezante yon konsantman pou NYSOMH kolekte oswa pataje enfòmasyon an pou rezon vizitè a te bay nou enfòmasyon an, daprè nati ak kondisyon tranzaksyon an parapò ak enfòmasyon ou te soumèt la.

Sepandan, NYSOMH kapab kolekte oswa pataje enfòmasyon pèsonèl san vizitè a pa bay konsantman li si nou kolekte oswa pataje li paske: (1) nesesè pou NYSOMH  fè travay li, oswa nesesè po nou opere yon pwogram lalwa otorize, oswa yon lwa oswa regleman otorize nan nivo eta oswa federal; (2) se daprè yon lòd tribinal oswa lalwa te pase; (3) pou sètifye idantite vizitè a; oswa (4) se enfòmasyon ki sèlman la pou itilize pou rezon estatistik ki fèt yon fason yo pa ka idantifye okenn moun an patikilye.

An plis, enfòmasyon nou pataje, tankou enfòmasyon pèsonèl,  ki se enfòmasyon nou te kolekte sou sitwèb sa a pral depann sou Lwa Sou Libète Enfòmasyon ak Lwa Pwoteksyon Vi Prive Pèsonèl.

NYSOMH kapab pataje enfòmasyon pèsonèl ak otorite lapolis nan nivo federal ak eta pou ranfòse dwa nou pou moun pa jwenn aksè oswa eseye jwenn aksè sou enfòmasyon byen teknoloji nou.

VII. Fason Nou Konsève Enfòmasyon Nou kolekte Sou Sitwèb Sa a

NYSOMH konsève enfòmasyon ki kolekte sou sitwèb sa a daprè Lwa Zafè Atizay ak Kiltirèl Eta Nouyòk sou jan pou konsève ak pataje dosye. Ou ka jwenn enfòmasyon sou Lwa Zafè Atizay ak Kiltirèl Eta Nouyòk la nan http://www.archives.nysed.gov/a/records/mr_laws_acal57A_fulltext.shtml kite omh sit. An jeneral, sèvis Entènèt NYSOMH la anrejistre pandan sis tout aktivite tankou fichye elektwonik oswa aktivite ki kreye otomatikman pou siveye jan moun aksede ak itilize sèvis Ajans la sou sit la apresa y ap detwi yo. N ap konsève enfòmasyon, tankou enfòmasyon pèsonèl, ou voye nan yon imèl oswa yon tranzaksyon ou fè anliy tankou yon sondaj, fòm enskripsyon, oswa yon fòm kòmand selon plan sou jan pou konsève ak  pataje achiv yo te etabli pou nan depatman achiv pwogram ou te voye enfòmasyon an. W ap ka jwenn enfòmasyon sou plan sou jan pou konsève ak pataje achiv sa yo nan lis kontak regleman sou vi prive Entènèt ki nan regleman sa a.

VIII. Jan Pou Aksede ak Korije Enfòmasyon Pèsonèl Nou Te Kolekte Sou Sitwèb Sa a

Nenpòt moun kapab voye yon demann bay Ofisye Konfòmite Vi Prive NYSOMH la pou detèmine si yo te kolekte enfòmasyon pèsonèl sou moun nan atravè sitwèb sa a.  Ou kapab fè demann sa a nan adrès ki pi ba a epi fòk demann lan gen bonjan prèv idantite moun nan. Bonjan prèv kapab verifikasyon yon siyati, yon bagay ki idantifye moun nan li menm sèl konnen, oswa yon kalite idantifikasyon apwopriye konsa. Adrès Konfòmite Vi Prive sa se:

New York State Office of Mental Health
Privacy Compliance Officer
44 Holland Avenue
Albany, NY 12229

Ofisye Konfòmite Vi Prive a dwe, avan senk (5) jou apre date li te resevwa yon demann ki apwopriye: (i) bay moun nan aksè sou enfòmasyon an; (ii) refize w aksè ak yon lèt, pou eksplike w rezon yo; oswa (iii) ekri w yon lèt pou rekonèt li te resevwa demann nan, epi di vè ki lè y ap aksepte oswa refize demann nan, epi dat la pa dwe plis pase trant (30) jou apre dat yo te rekonèt yo resevwa lèt la.

Si NYSOMH te kolekte enfòmasyon pèsonèl sou yon vizitè atravè sitwèb ajans eta a epi vizitè a mande pou yo bay li, Ofisye Konfòmite Vi Prive a dwe enfòme vizitè dwa li pou yo ajoute sou enfòmasyon pèsonèl la oswa korije li daprè pwosedi yo ki nan Seksyon 95 nan Lwa Ofisye Piblik la.

IX. Konfidansyalite ak Entegrite Enfòmasyon Nou kolekte Sou Sitwèb Sa a

NYSOMH angaje li pou l pwoteje enfòmasyon pèsonèl li kolekte atravè sitwèb sa a pou moun ki pa gen otorizasyon aksede, itilize, oswa pataje li. Se sa ki fè NYSOMH kite sèlman anplwaye ki yo ki bezwen aksè nan enfòmasyon pèsonèl nou kolekte atravè sitwèb sa a pou fè travay ofisyèl yo. Anplwaye ki gen aksè nan enfòmasyon sa a oblije swiv pwosedi ki apwopriye lè pou pataje nenpòt enfòmasyon pèsonèl.

An plis NYSOMH te mete yon pwosedi pou pwoteje entegrite byen teknoloji li yo, tankou, men se pa sèlman, sètifye, siveye, odit, ak kodaj. Nou te mete pwosedi sekirite yo nan konsepsyon, enplemantasyon, ak operasyon sitwèb la chak jou kòm pati angajman nou genyen pou sekirite kontni elektwonik ansanm ak transmisyon elektwonik enfòmasyon.

Pou rezon sekirite sitwèb la ak pou li rete disponib pou tout vizitè yo NYSOMH gen lojisyèl pou siveye trafik pou idantifye moun k ap eseye telechaje oswa chanje enfòmasyon lè yo pa gen otorizasyon oswa deranje sitwèb la yon lòt fason.

X. Avi Sou Responsabilite

Piga ou konsidere enfòmasyon nou bay nan regleman sou vi prive sa a tankou konsèy pou fè biznis, konsèy legal, osa lòt kalite konsèy, epi pa konsidere li tankou yon garanti pap janm gen erè nan sekirite enfòmasyon ou bay sou sit sa a.

XI. Lyen

Pou bay vizitè yo sèten enfòmasyon, NYSOMH bay lyen sou sitwèb ajans gouvènman nan nivo lokal, Eta, ak federal, ak lyen sitwèb lòt òganizasyon Menm si nou bay yon lyen sa pa vle di nou soutni sa ki ladan, pwendvi, opinyon, regleman, pwodwi, sèvis si li egzat ou pa oswa si w ap jwenn aksè sou sitwèb la. Kou ou kite sitwèb sa a pou ale sou yon lòt sitwèb, menm si se yon sit Eta a ap jere, ou gen pou respekte kondisyon pou itilize sitwèb sa a, tankou, men se pa sèlman regleman vi prive pa li.

XII. Enfòmasyon Kontak

Pou kesyon konsènan vi prive Entènèt sa a, tanpri kontakte:

New York State Office of Mental Health
Privacy Compliance Officer
44 Holland Avenue
Albany, NY 12229